Smilga Gintaro Akys

Date of birth: 2017-03-21 06:45
Weight: 350 G
Owners: Gintaro Akys, Vilnius